ROMANIA › LEGISLAZIONE DOC

LEGISLAZIONE DOC

ORDIN 52/2003

Decreto norme metodologiche riconoscimento vini a DOC

ORDIN 732/2005 E 640/2009

Decreti lista DOC e VS

ORDIN 128/2006

Decreto norme metodologiche vini spumanti DOCO R D I N

privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea şi comercializarea vinurilor spumante cu denumire de origine controlată (DOC)

şi a nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea Autorizaţiei de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri spumante cu denumire de origine controlată (DOC) şi a Certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor spumante cu denumire de origine controlată (DOC)

 

nr. 128 din 27.02.2006

 

Vazând Referatul de aprobare al Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si alte Produse Vitivinicole (ONDOV) nr. ...... / .................... 2005,

În baza prevederilor art. 49 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002 si în baza prevederilor art. 25, 65 şi 111 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.134/2002,

Ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 732/2005, privind aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise spre utilizare în România, Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile spumante, admise spre utilizare în România, Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile liniştite, admise spre utilizare în România, Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise spre utilizare în România şi a Listei menţiunilor tradiţionale pentru vinuri, admise spre utilizare în România

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

 

 

Art. 1.- Se aprobă Normele tehnice pentru producerea şi comercializarea vinurilor spumante cu denumire de origine controlată (DOC), prevăzute în Anexa nr. 1.

 

Art. 2.- Se aprobă nivelul sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea Autorizaţiei de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri spumante cu denumire de origine controlată (DOC) şi a Certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor spumante cu denumire de origine controlată (DOC), prevăzut în Anexa nr. 2.

 

Art. 3.- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 4.- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA nr. 1

 

 

N O R M E    T E H N I C E

pentru producerea si comercializarea vinurilor spumante

cu denumire de origine controlată (DOC)

 

 

CAPITOLUL I

DEFINIŢII, CLASIFICĂRI, NORME GENERALE

 

 

Art. 1.- Reglementările de bază privind definirea, clasificarea, producerea şi comercializarea vinurilor spumante, inclusiv a Muscatului spumant sunt prevăzute în:

a)     art. 18 lit. c, art. 22-23, art. 30, art. 35-36, art. 48-50, art. 50 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole  nr. 244/2002, precum şi la pct. 13 şi 15 ale Anexei nr. 2 la legea mai sus menţionată;

b)    art. 27-31, art. 56-57, art. 59-65, art. 69, art. 75-80, alin. (1), (2) şi (5) ale art. 82 şi art. 83 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1134/2002.

 

Art. 2. - În funcţie de procesul tehnologic de obţinere, vinurile spumante cu denumire de origine controlată (DOC) se clasifică în:

a)     vinuri spumante DOC obţinute prin fermentarea secundară în aceeaşi butelie în care se comercializează produsul;

b)    vinuri spumante DOC obţinute prin fermentarea în rezervoare, numai în cazul vinului Muscat spumant, obţinut din must de struguri Muscat Ottonel.

 

Art. 3. - (1) Potrivit reglementărilor prevăzute la art. 1 de mai sus, vinurile spumante cu denumire de origine controlată, denumite în continuare vinuri spumante DOC sau, după caz, Muscat spumant DOC, sunt obţinute din soiuri recomandate pentru această direcţie de producţie, cultivate în areale viticole delimitate, în care se produce vinul materie primă.

(2) Atât vinurile spumante DOC, cât şi vinurile Muscat spumant DOC se vor realiza integral până la comercializare, în arealul DOC autorizat, numai de către acei agenţi economici care îndeplinesc una din condiţiile:

a)       deţin exploataţii viticole ca proprietari, arendaşi sau concesionari şi deţin capacităţi de producţie a vinului spumant DOC şi/sau a vinului Muscat spumant DOC în cadrul respectivului areal DOC

sau

b)      deţin în cadrul respectivului areal DOC doar capacităţi de producţie a vinului spumant DOC şi/sau a vinului Muscat spumant DOC şi achiziţionează struguri pentru obţinerea vinului materie primă din plantaţii autorizate în acelaşi areal.

(3) Vinurile spumante DOC şi Muscatul spumant DOC se vor realiza în spaţii şi capacităţi de producţie separate de cele în care se realizează alte vinuri efervescente (spumante sau spumoase) fără denumire de origine controlată. Se admite ca utilajele destinate prelucrării strugurilor să fie comune cu cele pentru alte vinuri, cu condiţia ca zilele sau perioadele zilelor de lucru să fie diferenţiate pe destinaţii de producţie a strugurilor şi cu asigurarea separării circuitului mustului.

 

Art. 4.- În funcţie de culoare, vinurile spumante DOC pot fi: albe, roze sau rosii, cu diferite nuanţe.

 

Art. 5.- (1) În cazul în care vinul spumant DOC ca produs finit, are un conţinut de zahăr care, potrivit art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1134/2002, permite încadrarea în două tipuri, producătorul poate utiliza la alegere numai unul dintre ele.

(2) Vinurile spumante DOC cu fermentare secundară în butelii trebuie să aibă o tărie alcoolică dobândită, inclusiv prin aportul licorii de expediţie, de minim 10,5% în volume.

 

 

CAPITOLUL II

CONDIŢII DE PRODUCERE A VINURILOR SPUMANTE DOC

 

 

Art. 6.- (1) Vinurile spumante DOC se obţin din struguri produşi în areale delimitate, caracterizate prin condiţii de climă, sol şi expoziţie, favorabile pentru calitatea produsului urmărit a se realiza.

(2) Delimitarea arealelor de producere a vinurilor spumante DOC se face prin indicarea unităţilor teritorial-administrative ce intră în aceste areale.

(3) Plantaţiile viticole destinate producerii vinurilor spumante DOC din cadrul fiecărei exploataţii viticole situate în arealul delimitat pentru denumirea respectivă, se evidenţiază la nivel de parcelă.

 

Art. 7.- (1) Plantaţiile producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri spumante DOC înfiinţate după aprobarea prezentelor norme metodologice trebuie să aibă o puritate de soi de 100%, iar dacă au fost înfiinţate anterior trebuie să aibă o puritate de soi de minim 85%; în acest ultim caz, butucii impurităţi fac parte numai din soiuri ale speciei Vitis vinifera.

(2) Strugurii de la butucii impurităţi se vor recolta înainte de recoltarea soiului de bază.

(3) Verificarea condiţiilor de puritate de soi a materiei prime se face cu ocazia recepţionării strugurilor la cramă, înainte de introducerea lor în procesul tehnologic de prelucrare.

 

Art. 8.- Exploataţiile viticole care solicită şi primesc Autorizaţia de producător de struguri şi/sau vinuri spumante DOC, sunt supuse controlului anual privind:

a)     structura plantaţiilor şi a produselor DOC;

b)    respectarea agrotehnicii în plantaţii;

c)     starea tehnică şi de igienă alimentară a liniilor tehnologice de producţie;

d)    analiza fizico-chimică şi organoleptică a produselor;

e)     evidenţa tehnică şi financiar-contabilă a producţiei şi a produselor.

 

Art. 9.- (1) În plantaţiile viticole autorizate pentru producerea de struguri destinaţi obţinerii de vinuri spumante DOC, se vor folosi tehnologii de cultură care să nu influenţeze negativ calitatea recoltei.

(2) Fiecare producător autorizat va stabili, prin tehnologia proprie de cultură:

a)      densitatea butucilor la hectar în cazul noilor plantaţii, determinată de distanţele de plantare între rânduri şi pe rând;

b)      forma de conducere a butucilor;

c)      sistemul de tăiere;

d)      încărcătura de rod pe m.p., butuc sau hectar;

e)      sistemul de susţinere;

f)       regimul de fertilizare;

g)      programul de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor;

h)      operaţiile în verde;

i)       lucrările solului.

(3) Tehnologia de cultură este stabilită la începutul fiecărui an calendaristic, având la bază recomandările unităţii de cercetare vitivinicolă din zonă, corelate cu dotarea tehnico-materială şi cu nivelul maxim admis al producţiei de struguri la recoltare.

(4) Irigarea plantaţiilor viticole producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri spumante DOC, este posibilă numai cu avizul Oficiului Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi alte Produse Vitivinicole (numit în continuare ONDOV), prealabil efectuării acestei acţiuni, în anii secetoşi sau în zonele cu deficit hidric recunoscut.

 

Art. 10.- (1) Pentru producerea vinurilor spumante DOC, se stabilesc limite maxime ale producţiei de struguri la hectar, limite care se vor înscrie diferenţiat pe soiuri şi areale viticole, în deciziile emise de ONDOV pentru fiecare denumire de origine aprobată.

(2) La plantaţiile viticole furnizoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri materie primă pentru vinuri spumante DOC, nivelul producţiei maxime admise a se realiza la hectar, poate fi mai mare cu până la 20% faţă de cea prevăzută în deciziile pentru vinurile DOC în arealul respectiv, pentru soiurile indicate în acel areal sau într-un areal învecinat.

(3) Depăşirea producţiei maxime la hectar prevăzută în decizii, atrage neacordarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată, pentru toată recolta de struguri din parcelele respective.

 

Art. 11.- Condiţiile de calitate a strugurilor destinaţi obţinerii vinurilor spumante DOC, sunt următoarele:

a)     puritate de soi de 100% pentru vinurile spumante care se valorifică sub denumirea unui soi;

b)    o stare bună de sănătate, proporţia boabelor afectate din diferite cauze, fiind de maximum 10%;

c)     conţinut minim în zaharuri la recoltare, care trebuie să asigure calitatea necesară a vinurilor materie primă pentru vinuri spumante DOC;

d)    integritatea strugurilor şi a boabelor în momentul recepţionării la cramă; este interzisă mustuirea în mijloacele de transport, precum şi utilizarea pentru transport a sacilor din folie de polietilenă.

 

Art. 12.- (1) Pentru producerea vinurilor spumante DOC se vor folosi practici  oenologice autorizate, care asigură păstrarea însuşirilor de naturaleţe şi tipicitate a acestora.

(2) In cazul folosirii preselor discontinui, este recomandată, pe cât posibil, presarea strugurilor întregi, la suprapresiuni care nu depasec 2 bari.

(3) Producătorii care, în fluxul tehnologic de prelucare a strugurilor, nu dispun decât de prese continue pentru producerea vinului materie primă pentru vinurile spumante DOC, vor folosi numai fracţiunea de must ravac.

(4) Randamentul maxim în vin materie primă, fără drojdie, nu va depăşi procentul de 60% faţă de cantitatea de struguri introdusă în procesul de prelucrare.

 

Art. 13.- Vinurile spumante DOC trebuie să corespundă în momentul punerii lor în consum unor caracteristici de compoziţie şi de calitate bine precizate, care se stabilesc prin deciziile de acordare a dreptului de producere a acestora.

 

 

CAPITOLUL III

ACORDAREA DREPTULUI DE PRODUCERE

ŞI COMERCIALIZARE A VINURILOR SPUMANTE DOC

 

 

Art. 14.- Recunoasterea dreptului de producere si comercializare a vinurilor spumante DOC se face în baza următoarelor documente:

a)     Decizie privind acordarea dreptului de producere a vinurilor spumante DOC;

b)    Autorizaţie de producător de:

-       struguri pentru vinuri spumante DOC;

-       struguri si vinuri materie prima pentru vinuri spumante DOC;

-       vinuri spumante DOC;

c)     Certificat de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor spumante DOC.

 

Secţiunea 1

Deciziile privind acordarea dreptului de producere 

a vinurilor spumante DOC

 

Art. 15.- (1) Dreptul de producere a vinurilor spumante DOC este acordat prin decizii emise pentru fiecare denumire de origine, conform Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 732 din 2 august 2005. Acestea se emit de către ONDOV, cu avizul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (ONVV).

(2) Decizia privind acordarea dreptului de producere a vinurilor spumante DOC cuprinde următoarele elemente:

a)     denumirea de origine aprobată;

b)    arealul delimitat pentru producerea strugurilor destinaţi obţinerii vinurilor spumante DOC, cu indicarea localităţilor care intră în arealul respectiv: municipii, oraşe, comune, sate;

c)     soiurile sau sortimentele de soiuri;

d)    categoriile de vinuri spumante DOC prevăzute a se obţine;

e)     precizări privind elementele de tehnică viticolă, conform prevederilor menţionate la art. 7-9 din prezentele norme, inclusiv irigarea plantaţiilor;

f)     nivelul maxim al producţiei de struguri la hectar, pe soiuri;

g)    conţinutul minim în zaharuri al strugurilor la recoltare;

h)     principalele procedee tehnologice de producere a vinurilor materie primă, sau după caz a Muscatului spumant;

i)      principalele caracteristici fizico-chimice şi organoleptice pe care trebuie să le îndeplinească produsele finite;

j)      condiţiile în care se poate face eventuala declasare a acestor produse.

(3) Deciziile privind acordarea dreptului de producere a vinurilor spumante DOC se întocmesc potrivit modelului din Anexa nr. 1 la prezentele norme. Aceste decizii au o valabilitate variabilă de timp, modificări putând apărea în funcţie de unele interese majore, justificate, ale producătorilor sau în cazul când apar noi reglementări ale Uniunii Europene. De acestea pot beneficia toţi producătorii de struguri şi de vinuri spumante situaţi în arealele delimitate administrativ al deciziilor respective.

 

Secţiunea 2

Autorizaţiile de producători de struguri, de vinuri materie primă şi de vinuri spumante DOC şi Certificatele de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor spumante DOC

 

Art. 16.- Dreptul de a produce struguri şi vinuri materie primă pentru obţinerea vinurilor spumante DOC se acordă în baza deciziilor privind acordarea dreptului de producere a vinurilor spumante DOC.

 

Art. 17.- (1) Pot realiza vinuri spumante DOC numai acei agenţi economici care îndeplinesc următoarele condiţii:

a)       deţin în cadrul arealului DOC respectiv capacităţi distincte de producere a vinului materie primă pentru vinuri spumante DOC;

b)       deţin plantaţii viticole în exploatare proprie, ca proprietari, arendaşi sau concesionari sau achiziţionează struguri pentru obţinerea vinului materie primă din plantaţii autorizate din cadrul arealului DOC respectiv;

c)       deţin în cadrul arealului DOC respectiv capacităţi de fermentare în rezervoare pentru vinul Muscat spumant DOC;

d)       deţin în cadrul arealului DOC respectiv capacităţi pentru fermentarea secundară în aceleaşi butelii în care se comercializează vinul spumant DOC;

e)       deţin în cadrul arealului DOC respectiv instalaţii si echipamente pentru condiţionare, îmbuteliere şi etichetare, indiferent dacă acestea sunt deţinute în proprietate sau sunt închiriate.

(2) Condiţiile de mai sus sunt impuse datorită specificului aparte, determinat de calitatea deosebită pe care o reclamă caracteristicile materiei prime de bază (strugurii) şi tehnologiei complexe de realizare, precum şi de necesitatea urmăririi şi certificării ulterioară a produsului finit.

 

Art. 18.- (1) Prin emiterea Autorizaţiei de producător de struguri şi vinuri spumante cu denumire de origine controlată, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentele norme, se autorizează:

a)      plantaţiile viticole furnizoare de struguri pentru producerea de vinuri spumante DOC;

b)      capacităţile de industrializare a strugurilor pentru obţinerea vinurilor materie primă;

c)      capacităţile de de depozitare;

d)      capacităţile de fermentare în rezervoare sau de fermentare secundară în butelii;

e)      capacităţile de condiţionare, îmbuteliere şi etichetare.

(2) Pentru eliberarea Autorizaţiei de producător de struguri şi vinuri spumante DOC, producătorul interesat depune la Inspectoratul Teritorial ONDOV, cererea de solicitare a autorizaţiei, potrivit modelelor din Anexele nr. 3 şi 3A la prezentele norme, până la data de 31 martie a anului de recoltă.

(3) Din suprafeţele totale de vii pe rod aflate în exploatarea directă a producătorului solicitant, acesta va alege parcelele şi soiurile necesare pentru producerea strugurilor destinaţi obţinerii de vinuri spumante DOC, spre a nu fi incluse eventual şi în cererile şi autorizaţiile pentru vinuri DOC.

(4) Eventualele modificări ale destinaţiei strugurilor, stabilite prin Autorizaţiile emise de ONDOV, se pot realiza în baza unor cereri ale producătorilor, făcute cu cel puţin 30 de zile înainte de momentul recoltării strugurilor, apreciat în funcţie de evoluţia procesului de maturare a acestora.

 

Secţiunea 3

Calitatea strugurilor

 

Art. 19.- (1) Strugurii destinaţi producerii vinurilor materie primă pentru vinuri spumante DOC trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)     să provină din soiurile admise pentru producerea acestor vinuri şi din plantaţii autorizate de către ONDOV;

b)    să fie sănătoşi şi cu boabe nezdrobite;

c)     să fie culeşi manual, la momentul maturităţii tehnologice corespunzătoare acestei destinaţii, în lădiţe din material plastic de volum corespunzător, care să prevină tasarea şi zdrobirea parţială a boabelor;

d)    să fie introduşi cât mai urgent posibil în procesul de prelucrare.

(2) Calitatea strugurilor materie primă, precum şi puritatea de soi, se constată în momentul recepţiei lor la locul de prelucrare de către producătorul respectiv şi prin sondaj de catre inspectorii de specialitate ai ONDOV.

 

Secţiunea 4

Vinurile materie primă pentru vinurile spumante DOC

 

Art. 20.- (1) Vinurile materie primă pentru vinurile spumante DOC trebuie să prezinte următoarele caracteristici de compoziţie:

a)     Tărie alcoolică dobândită                min. 9,5 % in volume;

b)    Zaharuri                                         max. 4 g/l;

c)     Aciditate totală (acid tartric)            min. 6,0 g/l;

d)    Aciditate volatilă (acid acetic)         max. 0,5 g/l;

e)     Extract sec nereducător                  min. 15 g/l;

f)     Dioxid de sulf total                                    max. 100 mg/l;

g)    Dioxid de sulf liber                         max. 15 mg/l;

h)     Fier                                               max. 6 mg/l.

(2) Sub aspectul însuşirilor organoleptice, vinurile materie primă pentru vinurile spumante DOC trebuie sa prezinte urmatoarele caracteristici:

a)     Aspect:       limpede, fara particule in suspensie.

      La vinurile noi, în perioada noiembrie-martie, se admite o uşoară opalescenţă.

b)    Culoare:      verzui-gălbuie sau gălbui-verzuie pentru vinurile albe.

                              roz, până la roşu-rubiniu pentru vinurile roze şi roşii.

c)     Miros:         prospat, fructuos, fara defecte sau mirosuri straine.

d)    Gust:          vin sec, acid, echilibrat, cu savoare specifică.

 

Art. 21.- (1) Producerea vinurilor materie primă pentru vinurile spumante DOC se realizează cu respectarea următoarelor practici:

a)     musturile folosite în producerea acestor vinuri se obţin prin scurgerea liberă (must ravac) sau în urma unei presări moderate a strugurilor sau mustuielii făcute cu prese discontinue (randament în must: max. 60 litri la 100 Kg struguri) şi se supun unei limpeziri prin decantare, centrifugare, flotaţie sau filtrare;

b)    fermentarea musturilor se face la temperaturi dirijate care să nu depăşească 22ºC.

(2) În producerea vinurilor materie primă pentru vinurile spumante DOC este permisă aplicarea acidifierii sau dezacidifierii. Acidifierea poate fi facută însă numai în faza de must şi numai cu acid tartric în limita a maximum 1,5 g/l,  iar dezacidifierea în limita a maximum 1 g/l, exprimată în acid tartric (13,3 miliechivalenţi la litru). Nu este permisă acidifierea şi dezacidifierea aceluiaşi produs.

(3) În anii cu condiţii meteorologice nefavorabile, cu înştiinţarea şi aprobarea prealabilă a ONDOV, limita maximă a acidifierii poate creşte la 2,5 g/l, (adică 34 miliechivalenţi la litru), cu condiţia ca aciditatea naturală a produsului respectiv să nu fie mai mică de 3,0 g/l, exprimată în acid tartric (adică 40 miliechivalenţi).

 

Secţiunea 5

Producerea vinurilor spumante DOC

 

Art. 22.- (1) Vinurile spumante DOC trebuie să prezinte următoarele caracteristici de compoziţie:

a)         Tărie alcoolică dobândită, inclusiv cea rezultată prin aportul licorii de expediţie: min. 10,5 % in volume, cu excepţia Muscatului spumant;

b)        Aciditate totală (acid tartric):                          min. 6 g/l

                  - pentru Muscatul spumant:                   min. 5 g/l;

c)         Aciditate volatilă (acid acetic):                       max. 0,65 g/l;

d)        Extract sec nereducător:                               min. 15 g/l;

e)         Zaharuri:                                                                  în funcţie de tipul de vin;

f)         Dioxid de sulf total:                                      max. 185 mg/l;

g)        Fier:                                                             max. 6 mg/l;

h)         Suprapresiune la temperatura de 20 ºC:         min. 3,5 bari.

(2) Sub aspectul însuşirilor organoleptice, vinurile spumante DOC trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

a)     Aspect:       limpede, fără particule în suspensie;

b)    Culoare:      verzui-gălbuie până la gălbui-pai pentru vinurile albe, până la nuanţa de rubiniu pentru vinurile roze şi roşii;

c)     Miros:         plăcut, proaspăt, caracteristic produsului, fără defecte sau mirosuri străine;

d)    Gust:          plăcut, fructuos, fin, echilibrat, caracter gusto-olfactiv de autolizat, înţepător datorită prezenţei dioxidului de carbon, fără defecte;

e)     Degajarea de dioxid de carbon: spumare abundentă, perlare persistentă cu bule mici pe toată înălţimea paharului.

 

Art. 23.- (1) Producerea vinurilor spumante cu fermentare secundară în butelii se face prin aplicarea următoarelor operaţiuni tehnologice:

a)         pregătirea amestecului de tiraj prin adaosul în vinul materie primă, a licorii de tiraj, a maielei de levuri, eventual de activatori de fermentare, precum şi a adjuvanţilor;

b)        tirajul, cu închiderea buteliilor cu dop de fermentaţie din materiale sintetice sau cu capac coroană metalică;

c)         fermentarea secundară a vinului în buteliile aşezate în poziţie orizontală, la o temperatură constantă;

d)        remuajul, realizat fie pe pupitre, fie mecanizat;

e)         degorjarea, cu sau fără congelarea depozitului adus pe dop;

f)         adaosul eventual, al licorii de expediţie;

g)        dopuire definitivă.

(2) La prepararea licorii de tiraj se foloseşte zaharoză în cantitate de 24 grame/litru, calculată pentru obţinerea unei presiuni de 6 bari, la o temperatură de 20 ºC.

(3) Adaosul licorii de tiraj nu poate determina o creştere a tăriei alcoolice totale a vinului materie primă cu mai mult de 1,5 % în volume.

(4) Licoarea de expediţie se realizează dintr-un amestec de vin cu aceeaşi culoare, cu stabilitate certă, eventual vin vechi sau licoros, în care se dizolvă zaharoză.

(5) Licoarea de expediţie poate conţine sau nu, macerat hidroalcoolic de stafide sau alte fructe. Adaosul licorii de expediţie nu trebuie să conducă la o creştere a tăriei alcoolice dobândite a vinului spumant cu mai mult de 0,5 % în volume.

(6) Durata procesului de elaborare a vinurilor spumante DOC, începand cu fermentarea secundară, nu poate fi mai mică de 9 luni.

 

Art. 24.- (1) Producerea vinurilor Muscat spumant DOC se realizează în rezervoare metalice de presiune, cu efectuarea următoarelor operaţiuni:

a)       fermentarea alcoolică, pornind de la must, cu adaos de levuri selectionate;

b)       fermentarea la temperatură controlata, de max. 18 ºC ;

c)       urmărirea dinamicii scăderii conţinutului în zahăr, a creşterii alcoolului dobândit şi a presiunii;

d)       sistarea fermentaţiei alcoolice, pentru realizarea parametrilor tipului de vin;

e)       efectuarea tratamentelor de stabilizare fizico-chimică şi biologică;

f)        îmbutelierea.

 (2) Toate operaţiunile ulterioare fermentaţiei alcoolice se realizează în regim izobaric.

(3) Vinul Muscat spumant va avea ca produs finit următoarele caracteristici:

a)     tăria alcoolică dobândită:                                             minim 7,0 % volume;

b)    zaharuri reducătoare:                                                   minim 40 grame/litru;

c)     presiune în butelii la temperatura de 20ºC:                     minim 3,0 bari.

(4) Durata de liniştire după îmbuteliere nu va fi mai mică de 15 zile.

(5) Durata procesului de fabricare a vinului Muscat spumant DOC, calculată începând cu fermentarea care le conferă calitatea de vinuri spumante, nu poate fi mai mică de 6 luni.

 

Secţiunea 6

Certificatele de atestare a dreptului de comercializare

a vinurilor spumante DOC

 

Art. 25.-  (1) Dreptul folosirii unei denumiri de origine pentru vinurile spumante se acordă prin eliberarea unui Certificat de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor spumante DOC.

(2) Eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor spumante DOC se face prin respectarea unei metodologii bazate pe evidenţa modului de producere a vinurilor materie primă pentru vinuri spumante şi a spumantelor finite şi pe controlul compoziţiei şi calităţii vinurilor respective.

 

Art. 26.- Evidenţa producerii vinurilor materie primă pentru vinuri spumante şi a spumantelor finite va fi ţinută de producători şi va fi evidenţiată în următoarele registre:

a)     Registrul de vinuri materie primă pentru vinuri spumante DOC;

b)    Registrul de vinuri spumante DOC.

 

Art. 27.- (1) Ca vinuri materie primă pentru vinurile spumante, producătorii vor lua în considerare vinurile produse în cramele menţionate în Autorizaţia de producător de vinuri spumante DOC, obţinute prin respectarea condiţiilor prevăzute în norme cu privire la provenienţa şi calitatea strugurilor şi la tehnologia obţinerii acestor vinuri, corespunzătoare sub aspectul caracteristicilor de compoziţie şi de calitate.

(2) Vinurile brute apreciate drept corespunzatoare pentru a deveni vinuri materie primă pentru vinurile spumante vor fi luate în evidenţă specială de unitatea producătoare care va înscrie toate operaţiile tehnologice şi mişcările acestor vinuri în Registrul de vinuri materie primă pentru vinuri spumante DOC.

(3) Modelul Registrului de vinuri materie primă pentru vinuri spumante DOC este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

(4) Inspectorii de specialitate ai ONDOV vor controla modul în care producătorii asigură întocmirea corectă a Registrului de vinuri materie primă pentru vinuri spumante DOC.

(5) Vinurile materie primă pentru vinurile spumante, pregătite în vederea preparării amestecurilor de tiraj, inclusiv prin ultima operaţie de condiţionare, vor fi supuse controlului ONDOV.

(6) Vinurile materie primă pentru vinurile spumante DOC vor fi supuse analizelor de compoziţie fizico-chimică în laboratoarele producătorului sau la un laborator apropiat şi se referă la determinarea următoarelor caracteristici:

a)     tărie alcoolică dobândită;

b)    conţinut în zaharuri;

c)     aciditate totală;

d)    aciditate volatilă;

e)     extract sec nereducător;

f)     conţinut în SO2 liber şi total.

 

Art. 28.- (1) Producătorul de vinuri spumante DOC ţine evidenţa tuturor operaţiunilor tehnologice şi mişcărilor intervenite în producerea acestora, începând cu pregătirea amestecului de tiraj şi terminând cu dopuirea definitivă a buteliilor, prin înscrierea lor în Registrul de vinuri spumante DOC, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.

(2) Evidenţa menţionată la alin. (1) se realizează pe loturi de vin, respectiv pe şarje de fabricaţie. Obligaţia ţinerii acestei evidenţe revine producătorului de vinuri spumante DOC, iar respectarea ei este controlată de către inspectorii de specialitate ai ONDOV.

 

Art. 29.- (1) În vederea eliberării certificatelor de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor spumante DOC, vinurile spumante finite reprezentate prin butelii închise prin dopuire definitivă, sunt supuse controlului analitic şi calitativ exercitat de ONDOV.

(2) Controlul analitic şi calitativ se efectuează în baza cererilor pentru acordarea certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor spumante DOC, depuse de producători la ONDOV, întocmite potrivit modelului din Anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.

(3) Probele de vin spumant se ridică pe loturi, de către inspectorii de specialitate ai ONDOV, cu menţiunea ca ele să reprezinte o medie a loturilor vinurilor spumante finite obţinute.

(4) Prin lot de vin spumant finit DOC se înţelege totalitatea buteliilor rezultate din acelaşi amestec de tiraj, supuse aceluiaşi regim de fermentare, remuaj, degorjare şi adaos de licoare de expediţie.

(5) Din fiecare lot de vin se ridică 4 butelii, dintre care una este destinată analizelor de laborator, una aprecierii organoleptice, una se pastrează la producător, iar alta se trimite drept contraproba la ONDOV.

(6) Analiza compoziţiei vinurilor spumante DOC ca produse finite, se realizează în această fază de către unul dintre laboratoarele autorizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar aprecierea organoleptică se va face în comisii alcătuite din minim 3 degustători autorizaţi, sub conducerea reprezentantului ONDOV. Modelul buletinului de analiză este prevăzut în Anexa nr. 6.

Degustătorii vor nota în fişele de degustare, dacă vinul respectiv prezintă sau nu aptitudinea de a fi comercializat ca vin spumant DOC.

(7) Rezultatele controlului analitic şi organoleptic se consemnează într-un proces-verbal întocmit de comisia de degustare şi contrasemnat de specialistul producătorului.

 

Art. 30.- (1) Certificatele de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor spumante DOC se întocmesc potrivit modelului din Anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice şi se eliberează de ONDOV.

(2) În baza acestor certificate, producătorii de vinuri spumante DOC primesc dreptul de a comercializa vinurile DOC, în limita cantităţilor înscrise în certificate.

 

Art. 31.- Vinurile spumante DOC se comercializează în butelii rezistente la presiune, de următoarele capacităţi: 0,375 litri, 0,750 litri, 1,500 litri şi 3,000 litri. 

 

Art. 32.- (1) Închiderea buteliilor cu vinuri spumante DOC destinate comercializării se face cu dopuri de plută sau cu dopuri confecţionate din alte materiale admise de legislaţia în vigoare.

 

 

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

 

 

Art. 33.- (1) La etichetarea vinurilor spumante DOC se vor respecta prevederile art. 75-83 din Secţiunea a 4-a “Ambalare şi etichetare” din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1134/2002, precum şi prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 942/10 decembrie 2004, privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor DOC, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Vinurile spumante DOC trebuie să aibă înscrisă pe dop denumirea de origine controlată la care au dreptul.

 

Art. 34.- (1) În relaţiile ONDOV cu producătorii vitivinicoli se are în vedere faptul că nici un producător nu poate fi obligat să producă şi să comercializeze vinurile spumante DOC, această activitate ţinând de opţiunea şi de interesele acestuia.

(2) Producătorii vitivinicoli interesaţi care adresează în scris solicitări la ONDOV pentru verificarea şi atestarea plantaţiilor şi a produselor obţinute în vederea comercializării acestora sub o anumită denumire de origine, sunt obligaţi să respecte prevederile prezentelor norme metodologice.

(3) În vederea asigurării condiţiilor de exercitare a atribuţiilor de control ale ONDOV, producătorii de vinuri spumante DOC sunt obligaţi:

a)     să înregistreze în evidenţa contabilă obligaţiile de plată către ONDOV, reprezentând taxele datorate pentru eliberarea autorizaţiilor de producător şi a certificatelor de atestare a dreptului de comercializare prevăzute în prezentele norme;

b)    să asigure accesul specialiştilor ONDOV la toate documentele de evidenţă primară şi contabilă privind înregistrarea şi mişcarea stocurilor de produse DOC, precum şi în plantaţiile de viţă de vie şi în toate spaţiile de producere şi depozitare a vinurilor spumante DOC;

c)     să solicite în scris la ONDOV, înainte de producerea fenomenului, aprobarea pentru obţinerea derogărilor prevăzute la art. 23 alin. (2) şi (3) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002 şi să facă uz de aceste derogări numai în cazul în care au primit acordul ONDOV.

 

Art. 35.- Plata taxelor pentru eliberarea autorizaţiilor de producător al unor produse DOC, se face în urma cererii producătorului, ulterior verificărilor şi confirmării ONDOV că sunt îndeplinite condiţiile din prezentele norme metodologice; plata taxelor respective se face în contul ONDOV, înainte de eliberarea autorizaţiei.

 

Art. 36.- Anexele de la 1 la 8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

 

 

Anexa nr. 1

la Norme

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

OFICIUL NAŢIONAL AL DENUMIRILOR DE ORIGINE PENTRU

VINURI ŞI ALTE PRODUSE VITIVINICOLE (ONDOV)

 

Nr. …….. / ………………….

                                                                     

D E C I Z I E

pentru acordarea dreptului de producere a vinurilor spumante

cu denumirea de origine controlată (DOC)

“ ………………………………… “

 

Art. 1.- (1) Denumirea de origine controlată “…………………………” se atribuie vinurilor spumante obtinute din struguri produsi in arealul delimitat pentru aceasta denumire, cu conditia respectarii tuturor prevederilor din prezenta decizie.

(2) Conditiile generale de producere si comercializare a vinurilor spumante cu denumire de origine controlata sunt stabilite prin normele metodologice aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltarii Rurale prin ordinul nr. …… / …………… .

 

Art. 2.- (1) Arealul delimitat pentru producerea vinurilor spumante cu denumirea de origine controlata “…………………………”, cuprinde urmatoarele localitati (municipii, orase, comune si sate):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(2) După definitivarea lucrarilor de realizare a cadastrului agricol si a sectiunii sale  “cadastrul viticol”, se va delimita pe planuri topografice corespunzatoare, hotarele arealului denumirii respective, utilizandu-se pe cat posibil limitele naturale existente.

 

Art. 3.- Vinurile spumante cu denumirea de origine controlată “……………...............……………” în functie de tehnologia folosita la fermentarea acestora, se pot produce ca ................................................................... (1).

 

Art. 4.- Tipurile de vinuri spumante cu denumirea de origine controlata “…………………………” in cazul celor produse cu fermentarea secundara in sticle, in functie de continutul lor in zaharuri, se vor autoriza in functie de cererea producatorilor, conform prevederilor art. 1 din normele metodologice.

 

Art. 5.- Pentru producerea strugurilor destinati obtinerii de vinuri-materie prima pentru vinurile spumante cu denumirea de origine controlata “……………...............……………”, conditiile de cultura a vitei de vie privind densitatea butucilor la hectar in cazul noilor plantatii, determinata de distantele de plantare intre randuri si pe rand, forma de conducere a butucilor, sistemul de taiere, incarcatura de rod pe m.p., butuc sau hectar, sistemul de sustinere, regimul de fertilizare, programul de combatere a bolilor, daunatorilor si buruienilor, operatiile in verde, lucrarile solului, se stabilesc de catre fiecare producator autorizat prin tehnologia proprie de cultura, stabilita la inceputul anului calendaristic, in baza recomandarilor unitatii de cercetare vitivinicola din zona, corelate cu dotarea tehnico-materiala existenta si cu nivelul maxim admis al productiei de struguri la recoltare.

 

Art. 6.- Irigarea plantatiilor viticole, se efectueaza la nevoie, in baza unei solicitari scrise a producatorului, care se avizeaza de ONDOV, atunci cand continutul apei in sol scade, sau se anticipeaza a scadea pe adancimea 0-100 cm la 50% din IUA.

 

Art. 7.- Productia de struguri admisa pentru obtinerea vinurilor - materie prima pentru vinurile spumante cu denumirea de origine controlata  “……………...............……………”, se va inscrie in urmatoarele limite maxime:

 

Art. 8.- Producatorii de vinuri spumante cu denumirea de origine controlată “……………...............……………”, sunt obligati sa respecte in totalitate conditiile de producere a strugurilor, a vinurilor-materie prima si a spumantelor finite, prevazute in normele metodologice mentionate la art. 1 din decizie (2).

 

Art. 9.- În eventualitatea in care vinul spumant nu indeplineste in totalitate conditiile de a fi comercializat sub denumirea de origine controlată “……………...............……………”, sau daca pierde aceste conditii, el va fi declasat in “vin spumant fara denumire de origine” sau in categorii inferioare de vinuri, de catre ONDOV, la propunerea motivată şi scrisă a producatorului  şi a Inspectorului de Specialitate ONDOV.

 

Avizat,

                    ONDOV                                                                        OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI (ONVV)

                        DIRECTOR GENERAL                                                                                            PREŞEDINTE

                              ………………...                                                                                                 ………………...

                                                                                                                              

–––––––––––––––

(1) Se va menţiona, după caz:

- vinuri spumante cu fermentarea secundara in aceeasi butelie in care se comercializeaza;

- Muscat spumant, cu fermentarea in rezervoare.

(2) La elaborarea fiecarei decizii, se vor inscrie in anexa la aceasta, elementele prevazute la art. 16 din norme, aliniatele g, h si i.

 

Anexa nr. 2

la Norme

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

OFICIUL NAŢIONAL AL DENUMIRILOR DE ORIGINE PENTRU

VINURI ŞI ALTE PRODUSE VITIVINICOLE (ONDOV)

 

Nr. …….. / ………………….

ORDIN NR. 52/2003
privind aprobarea Normelor metodologice pentru producerea si comercializarea vinurilor cu denumire de origine si a Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV)

 

Tinand seama de Referatul de aprobare al Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole nr. 500 din 21 noiembrie 2002,

in baza prevederilor art. 18, 42, 48, 49 si 50 din Legea viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002 si ale art. 63, 64, 65 si 111 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002,aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.134/2002,

in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

 

Art. 1. - Se aproba Normele metodologice pentru producerea si comercializarea vinurilor cu denumire de origine, prevazute in anexa nr. 1.

 

Art. 2. - Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV), prevazut in anexa nr. 2.

 

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

 

Art. 4. - Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:

a) Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 122 din 11 iulie 2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 10 august 2000;

b) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 39 din 21 februarie 2001 pentru aprobarea structurii organizatorice a Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole, precum si a nivelului sumelor percepute pentru eliberarea autorizatiei de producator de vinuri cu denumire de origine si a certificatului de atestare a dreptului de
comercializare a vinurilor cu denumire de origine, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 din 4 aprilie 2001, precum si orice alta dispozitie contrara.

 

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,

Ilie Sarbu

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2003.

 


ANEXA Nr. 1


NORME METODOLOGICE

pentru producerea si comercializarea vinurilor cu denumire de origine

 

CAPITOLUL A

Definitii, clasificare

 

Art. 1. - Definitia vinurilor cu denumire de origine controlata si conditiile generale de producere a acestora sunt stabilite la art. 22 si 23 din Legea viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002.

 

Art. 2. - Clasificarea vinurilor cu denumire de origine controlata, denumite prescurtat vinuri DOC, este precizata prin Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.134 din 10 octombrie 2002, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 798 din 4 noiembrie
2002.

Potrivit acestei clasificari, vinurile DOC, care trebuie sa aiba o tarie alcoolica dobandita de minimum 11% in volume, pot fi incadrate, in functie de stadiul de maturare a strugurilor la cules si de caracteristicile lor calitative si de compozitie, in urmatoarele categorii:

a) cules la maturitatea deplina, DOC-CMD: vinuri provenite din struguri cu continut in zaharuri de minimum 187 g/l;

b) cules tarziu, DOC-CT: vinuri provenite din struguri cu continut in zaharuri de minimum 220 g/l. Pentru producerea de vinuri rosii seci din aceasta categorie strugurii trebuie sa aiba la recoltare un continut in zaharuri de minimum 213 g/l;

c) cules la innobilarea boabelor, DOC-CIB: vinuri obtinute din struguri cu continut in zaharuri de minimum 240 g/l, cu atac de mucegai nobil sau culesi la stafidirea boabelor.

 

Art. 3. - Autorizatiile pentru derogarile privind locul realizarii diferitelor faze ale procesului de producere a vinurilor cu denumire de origine, mentionate la art. 23 alin. (2) si (3) din Legea nr. 244/2002, se dau de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin Oficiul National al
Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV), in baza cererilor depuse de producatorii interesati.

 

CAPITOLUL B

Conditii de producere a vinurilor cu denumire de origine

 

Art. 4. - Vinurile cu denumire de origine se obtin din struguri produsi in areale delimitate, caracterizate prin conditii de clima, sol si expozitie favorabile pentru calitatea recoltei.
Delimitarea arealelor de producere a vinurilor cu denumire de origine se face prin indicarea comunelor si satelor ce intra in aceste areale si prin stabilirea conturului lor bazat mai ales pe limite naturale.

Plantatiile viticole destinate producerii vinurilor cu denumire de origine din cadrul fiecarei exploatari viticole situate in arealul delimitat pentru denumirea respectiva se stabilesc la nivel de parcela.

 

Art. 5. - Soiurile destinate producerii vinurilor cu denumire de origine trebuie sa faca parte din grupa celor recomandate si autorizate pentru cultura in arealul viticol respectiv. Aceste soiuri vor fi nominalizate prin deciziile de acordare a dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine, emise de ONDOV pentru fiecare denumire de origine, aprobate prin ordin al ministrului
agriculturii, alimentatiei si padurilor.

Plantatiile din care se obtin vinuri cu denumire de origine trebuie sa aiba o puritate de soi de cel putin 80%. Butucii-impuritati din aceste plantatii vor face parte numai din soiuri apartinand speciei Vitis vinifera, iar strugurii acestor soiuri se vor separa la cules de cei ai soiului ce sta la baza producerii vinului pentru care se acorda denumirea de origine. Verificarea conditiei de puritate de soi a materiei prime se face cu ocazia receptionarii strugurilor la crama.

 

Art. 6. - Suprafetele viticole in care se gasesc vii cu soiuri nobile, purtatoare de denumire de origine controlata, beneficiaza de sprijin financiar din partea statului.

Proprietatile viticole care beneficiaza de denumire de origine controlata se supun controlului periodic privind:

-structura productiei;

- analiza produsului;

- controlul pesticidelor;

- controlul utilajelor;

- respectarea agrotehnicii de cultura.

 

Art. 7. - In plantatiile destinate producerii vinurilor cu denumire de origine trebuie folosite metode de cultura a vitei de vie care sa nu influenteze negativ calitatea recoltei. In acest scop realizarea productiei de struguri se va face in conditii bine precizate, referitoare la:

- densitatea plantatiei (numarul minim de butuci plantati la hectar);

- forma de conducere a butucilor;

- incarcatura de rod (numarul maxim de ochi viabili la butuc);

- irigarea.

Executarea irigarii este permisa numai in anii secetosi, cu aprobarea ONDOV.

Fertilizarea se va realiza prin aplicare de ingrasaminte organice o data la 4-5 ani, precum si prin administrarea de ingrasaminte chimice in doze moderate (fertilizarea cu azot in doza de maximum 75 hg/ha etc.).

In plantatii se va asigura o protectie fitosanitara eficienta pentru realizarea unei stari de buna sanatate a recoltei. In toamnele ploioase, cu pericol de atac de mucegai, se recomanda aplicarea desfrunzitului partial in zona strugurilor la butucii cu masa foliara bogata.

 

Art. 8. - Pentru producerea de vinuri cu denumire de origine se stabilesc limite maxime ale productiei de struguri la hectar, diferentiate pe soiuri.

Depasirea productiei maxime prevazute atrage neacordarea dreptului de utilizare a denumirii de origine revendicate pentru totalitatea recoltei obtinute in parcelele respective.

 

Art. 9. - Pentru strugurii destinati producerii vinurilor cu denumire de origine se stabilesc urmatoarele conditii de ordin calitativ:

- puritatea de soi de 100% pentru producerea de vinuri care se valorifica cu
denumire de soi;

- o stare buna de sanatate - proportia boabelor avariate nu poate fi mai mare
de 10%, cu exceptia strugurilor culesi in supramaturare, cu atac de mucegai
nobil pe boabe;

- un continut minim in zaharuri.

Calitatea strugurilor se constata in momentul receptiei lor la crama. In acest moment strugurii trebuie sa prezinte o stare buna de integritate. Este interzisa mustuirea lor in vasele de transport sau transportarea lor in saci din folie de polietilena.

 

Art. 10. - Pentru producerea vinurilor cu denumire de origine se vor folosi practici oenologice traditionale si autorizate care asigura pastrarea insusirilor de naturalete si tipicitate ale vinurilor.

Este interzisa utilizarea urmatoarelor procedee:

- folosirea preselor continue la vinificarea in alb (in cazul unitatilor dotate cu prese continue se admite numai folosirea mustului ravac obtinut la scurgatoare); depasirea, la vinificarea in alb, a randamentului in must de 72%, indiferent de tipul preselor;

- aplicarea tratamentului termic al mustuielii in producerea vinurilor rosii;

- folosirea altor practici oenologice decat a celor admise prin normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 244/2002.

 

Art. 11. - Vinurile cu denumire de origine trebuie sa corespunda in momentul punerii lor in consum unor caracteristici de compozitie si calitate bine precizate.

Aceste caracteristici se stabilesc pentru fiecare tip de vin prin deciziile de acordare a dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine. Vinurile trebuie sa prezinte si caracteristicile de compozitie prevazute prin normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 244/2002.

 

Art. 12. - Producerea vinurilor cu denumire de origine se face in conditiile exercitarii unui control in legatura cu respectarea normelor stabilite pentru realizarea productiei de struguri si vinuri si cu verificarea caracteristicilor de compozitie si calitate ale vinurilor.

 

CAPITOLUL C

Acordarea dreptului de producere si comercializare a vinurilor cu denumire de origine

 

Art. 13. - Recunoasterea dreptului de producere si comercializare a vinurilor cu denumire de origine se face prin intermediul urmatoarelor documente de baza:

a) Decizie privind acordarea dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine;

b) Autorizatie de producator de vinuri cu denumire de origine;

c) Certificat de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine.

 

Deciziile privind acordarea dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine

 

Art. 14. - Dreptul de producere a vinurilor cu denumire de origine pe un anumit teritoriu este acordat prin decizii emise pentru fiecare denumire de origine, eliberate de ONDOV, avizate de Oficiul National al Viei si Vinului (ONVV) si aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

Decizia privind acordarea dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine cuprinde urmatoarele elemente:

a) denumirea de origine;

b) arealul delimitat pentru producerea vinurilor, cu indicarea comunelor si
satelor care intra in areal;

c) soiurile sau sortimentele de soiuri;

d) categoriile si tipurile de vin prevazute a se obtine;

e) sistemul de cultura (numarul de butuci la hectar, formele de conducere si
incarcaturile de rod, regimul de irigare etc.);

f) nivelul maxim al productiei de struguri la hectar, pe soiuri;

g) continutul minim in zaharuri al strugurilor la cules;

h) procedeele tehnologice de producere a vinurilor;

i) principalele caracteristici fizico-chimice si organoleptice pe care
trebuie sa le indeplineasca vinurile;

j) conditiile privind declasarea vinurilor.

Limitele arealelor de producere a vinurilor cu denumire de origine controlata se traseaza pe harti topografice, care se definitiveaza prin lucrarile de intocmire a Cadastrului viticol, conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 244/2002.

Deciziile privind acordarea dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine se intocmesc potrivit modelului din anexa nr. 1. Aceste decizii au o lunga valabilitate, de ele putand beneficia toti producatorii de struguri si de vinuri situati in arealele delimitate pentru obtinerea vinurilor respective.

 

Autorizatiile de producatori de vinuri cu denumire de origine

 

Art. 15. - In baza deciziilor mentionate se acorda proprietarilor care detin plantatii apte de a produce vinuri cu denumire de origine, in unele situatii si unitatilor de vinificare in care se realizeaza prelucrarea strugurilor, dreptul de a produce astfel de vinuri, respectiv de struguri destinati producerii lor, consemnat prin autorizatii de producator de vinuri cu denumire de origine.
Fata de modul in care se realizeaza productiile de struguri si de vinuri apar urmatoarele posibilitati de intocmire a autorizatiilor de producator de vinuri cu denumire de origine:

a) autorizatii acordate agentilor economici care detin plantatii viticole si realizeaza prelucrarea strugurilor in unitati proprii de vinificare;

b) autorizatii acordate unitatilor de vinificatie care realizeaza prelucrarea strugurilor preluati de la cultivatorii de vita de vie, care au decizii privind acordarea dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine.

 

Art. 16. - Autorizatiile de producator de vinuri cu denumire de origine cuprind urmatoarele elemente:

a) numele (denumirea) si domiciliul (sediul) detinatorului plantatiei;

b) denumirea de origine ce poate fi folosita;

c) comuna (comunele) si satul (satele) in care sunt amplasate plantatiile;

d) plantatiile recunoscute pentru producerea vinurilor cu denumire de origine
(soiuri, parcele, suprafete);

e) productiile de struguri si de vin ce pot fi obtinute, pe categorii de
calitate si soiuri;

f) locurile si unitatile in care se realizeaza diferitele faze ale procesului
tehnologic de vinificare.

Autorizatiile de producator de vinuri cu denumire de origine se elibereaza de ONDOV, in baza cererilor intocmite de detinatorii plantatiilor viticole indreptatite sa produca astfel de vinuri. Autorizatiile se actualizeaza, iar cererile se reinnoiesc ori de cate ori intervin modificari in apartenenta si structura plantatiilor sau in legatura cu locul in care se realizeaza diferitele faze ale procesului de vinificare.

Autorizatiile de producator de vinuri cu denumire de origine se intocmesc potrivit modelului din anexa nr. 2, iar cererile pentru acordarea autorizatiei de producator de vinuri cu denumire de origine se intocmesc potrivit modelului din anexa nr. 3.

In vederea eliberarii autorizatiilor de producator de vinuri cu denumire de origine se verifica fiecare parcela de vie sub aspectul indeplinirii conditiilor reclamate de producerea vinurilor respective, stabilite prin prezentele norme metodologice si prin deciziile mentionate la art. 14.
Verificarea se face de inspectorii teritoriali ai ONDOV si se refera la urmatoarele aspecte: amplasarea viilor in cadrul arealului delimitat, soiurile si puritatea de soi a plantatiei, desimea vitelor, forma de conducere a butucilor. Rezultatele acestei verificari se consemneaza in procese-verbale incheiate in doua exemplare, dintre care unul ramane la detinatorul plantatiei,
iar al doilea la inspectoratul teritorial al ONDOV, ca document justificativ al eliberarii autorizatiei de producator de vinuri cu denumire de origine.

 

Art. 17. - Autorizatiile de producator de vinuri cu denumire de origine pot fi acordate si producatorilor de vinuri care realizeaza vinificarea strugurilor preluati de la cultivatorii de vita de vie situati in arealele delimitate pentru denumirile respective si care detin plantatii autorizate ce corespund conditiilor stabilite prin prezentele norme metodologice si prin deciziile mentionate la art. 14. Eliberarea acestor autorizatii se face prin respectarea urmatoarei metodologii:

 a)Unitatile de vinificatie vor intocmi un inventar al cultivatorilor de vita de vie (producatori particulari, asociatii sau societati comerciale) care urmeaza sa le furnizeze struguri apti de a fi folositi pentru producerea de vinuri cu denumire de origine. Acest inventar va cuprinde numele producatorului de struguri, denumirea localitatii in care acesta isi are domiciliul sau sediul si a comunelor si satelor in care sunt amplasate viile pe care producatorul le detine. Un exemplar al inventarului va fi inaintat oficiului teritorial al ONDOV, impreuna cu cererea de a se efectua controlul plantatiilor, in scopul eliberarii autorizatiilor de producator de struguri destinati producerii de vinuri DOC.

b) Inspectorii teritoriali ai ONDOV impreuna cu specialistii unitatii de vinificatie sau ai societatii comerciale de care apartine unitatea vor efectua controlul prevazut in prezentele norme metodologice in toate plantatiile indicate in inventar. Cultivatorilor de vii care detin plantatii apte de a produce vinuri DOC li se elibereaza autorizatii de producator de struguri destinati obtinerii de vinuri cu denumire de origine. Aceste autorizatii se emit de ONDOV, in baza cererilor depuse de catre unitatile de vinificatie in care se realizeaza prelucrarea strugurilor.
Modelul autorizatiilor de producator de struguri destinati obtinerii de vinuri cu denumire de origine este prezentat in anexa nr. 4, iar al cererilor, in anexa nr. 5.

c) Evidenta strugurilor adusi la crama de cultivatori, considerati drept corespunzatori pentru producerea de vinuri DOC, se inscrie intr-un registru special, prin folosirea rubricilor indicate in anexa nr. 6.

Daca strugurii se adreseaza mai multor denumiri de origine, evidenta lor se va tine pe registre separate, iar prelucrarea strugurilor, fermentarea musturilor si depozitarea vinurilor vor fi facute separat, pe denumiri de origine.

d) La incheierea campaniei de cules si vinificare registrul de evidenta a strugurilor predati la crama pentru producerea vinurilor cu denumire de origine va fi verificat si parafat de inspectorul teritorial al ONDOV. Inspectorul teritorial al ONDOV va face verificari si in cursul campaniei de vinificare, urmarind respectarea conditiilor de receptie a strugurilor si de completare a registrului.

e) Situatia finala a strugurilor primiti la crama pentru producerea de vinuri cu denumire de origine se consemneaza intr-un proces-verbal incheiat in 3 exemplare (unul pentru unitatea de vinificare, unul pentru societatea comerciala de care apartine centrul de vinificare si unul pentru inspectoratul teritorial al ONDOV), in care se mentioneaza cantitatea de struguri
receptionati, pe soiuri si categorii de calitate a vinurilor, precum si cantitatile de vin brut posibil a fi realizate. Daca strugurii adusi la crama se adreseaza mai multor denumiri de origine, vor fi intocmite procese-verbale separate pentru fiecare denumire de origine. Procesul-verbal va fi semnat de seful centrului de vinificare si contrasemnat de inspectorul teritorial al ONDOV.

f) In baza evidentei mentionate, consemnata in procese-verbale, se elibereaza unitatii de vinificare o autorizatie de producator de vinuri cu denumire de origine, care se intocmeste potrivit modelului din anexa nr. 7. Aceasta autorizatie este valabila numai pentru vinurile obtinute din recolta anului la care se refera evidenta strugurilor primiti la crama. Autorizatia se elibereaza in baza unei cereri adresate ONDOV, care se intocmeste conform modelului din anexa nr. 8. La cerere se anexeaza autorizatiile de producator de struguri destinati obtinerii de vinuri cu denumire de origine care au stat la baza realizarii vinurilor respective.

 

Art. 18. - Aceeasi unitate de vinificare poate beneficia de dreptul producerii de vinuri cu denumire de origine prin ambele cai mentionate la art. 16 si 17. In acest scop unitatile trebuie sa primeasca autorizatii de producator de vinuri cu denumire de origine, eliberate de ONDOV, pentru fiecare situatie in care se realizeaza producerea vinurilor respective.


Certificatele de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine

 

Art. 19. - Dreptul folosirii de catre producatorul de vin a unor denumiri de origine pentru anumite loturi de vin produse de acesta se acorda anual prin eliberarea de certificate de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine.

Eliberarea acestor certificate se face prin respectarea urmatoarei metodologii:

Dupa terminarea culesului, respectiv in termen de 15 zile de la incetarea fermentarii mustului si nu mai tarziu de 15 decembrie, producatorii de vin au obligatia, potrivit Legii nr. 244/2002, sa intocmeasca o declaratie de recolta care se depune si se inregistreaza la autoritatile administratiei publice locale in a caror raza teritoriala este depozitat vinul.
Producatorii de vinuri cu denumire de origine vor depune un exemplar al declaratiei de recolta la inspectorul teritorial al ONDOV de care apartin.

Declaratia de recolta se intocmeste conform modelului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor. In declaratie va fi indicat locul in care este depozitat vinul. In baza ei, ONDOV ia, intr-o prima evidenta, vinurile considerate de producatori ca fiind apte de a evolua si de a fi comercializate ca vinuri cu denumire de origine.

b) Dupa cel mult 4 luni de la vinificare vinurile luate in evidenta in baza declaratiilor de recolta vor fi supuse aprecierii organoleptice si unor analize sumare de laborator.
In acest moment se determina: taria alcoolica dobandita, continutul in zaharuri, aciditatea totala si volatila, extractul nereducator, intensitatea coloranta (la vinurile rosii), continutul in dioxid de sulf liber si total.

Probele trimise pentru analiza vor fi furnizate de producatorii de vinuri, pe raspunderea lor, ele reprezentand vinuri lotizate pe tipuri. Va fi comunicata cantitatea de vin produsa din fiecare proba trimisa pentru analiza.

Analizele vor fi executate de laboratoare autorizate, pe cheltuiala producatorului.
Din fiecare lot de vin producatorul va preleva cate 3 sticle de 1 litru, din care doua vor fi trimise la laboratorul autorizat pentru analiza.

In buletinul de analiza se va mentiona daca vinurile analizate prezinta caracteristici care le asigura posibilitatea de a evolua ca vinuri cu denumire de origine sau daca aceste caracteristici nu sunt asigurate.

c) Vinurile apte de a evolua ca vinuri cu denumire de origine vor fi luate in evidenta de inspectoratul teritorial al ONDOV si vor fi urmarite in fazele lor de stocare, conditionare, maturare si invechire. Evolutia calitatii si compozitiei lor va fi urmarita periodic prin sondaje, prin analize de laborator si aprecieri organoleptice facute de laboratoarele autorizate. Daca se constata ca anumite loturi de vin si-au pierdut insusirile valoroase de compozitie si de
calitate, ele vor fi eliminate din randul celor indreptatite de a primi o denumire de origine si vor fi scoase din evidenta ONDOV.

d) Certificatele de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine se elibereaza vinurilor luate in evidenta, urmarite pe tot parcursul evolutiei lor potrivit prevederilor de la alineatul precedent, in urma analizelor de laborator si aprecierilor organoleptice executate de laboratoare autorizate asupra probelor reprezentand vinurile aflate in faza
finala a pregatirii lor pentru imbuteliere.

Cererile pentru acordarea certificatelor de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine se intocmesc potrivit modelului prezentat in anexa nr. 9 si se adreseaza ONDOV, precum si inspectoratelor teritoriale ale ONDOV.

e) Certificatele de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine se intocmesc potrivit modelului din anexa nr. 10.

Ele se elibereaza de ONDOV, la propunerea inspectoratului teritorial al
ONDOV, si contin urmatoarele elemente:

- numele si adresa producatorului de vinuri (unitatea care executa imbutelierea si livrarea vinurilor);

- identificarea loturilor de vin: soiul sau sortimentul, categoria de calitate (DOC-CMD, DOC-CT, DOC-CIB), anul de recolta, cantitatea (nr. de butelii);

- caracteristici de compozitie si calitate a vinurilor.

In baza acestor certificate producatorii de vin primesc dreptul de a comercializa vinurile sub denumirea de origine revendicata, in limita cantitatilor inscrise in certificate.

 

Art. 20. - Controlul compozitiei fizico-chimice a vinurilor se face de laboratoarele autorizate, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

Aprecierea organoleptica a vinului se efectueaza de degustatori autorizati, membri ai Asociatiei Degustatorilor Autorizati din Romania (ADAR), constituiti in comisii formate din cel putin 3 persoane, sub conducerea reprezen- tantului ONDOV. Din comisia de degustare nu va face parte specialistul producatorului de vinuri.

Modelul buletinului de analiza pentru determinarile care se executa in aceasta faza este prezentat in anexa nr. 11.

Ridicarea probelor de vin destinate analizelor se face in prezenta inspectorilor teritoriali ai ONDOV. Din fiecare vin se ridica 4 sticle de 1 litru, dintre care una se pastreaza la producator, doua sunt destinate analizelor fizico-chimice, iar una aprecierii organoleptice.

Transportul probelor, plata analizelor si a testarii organoleptice se fac de producator.
Daca producatorul este nemultumit de decizia adoptata, el are dreptul de a face contestatie scrisa si motivata, in termen de 15 zile, la ONDOV.

 

Evidenta stocurilor de vin

 

Art. 21. - Evidenta stocurilor de vin cu denumire de origine se tine de producatorul de vinuri, respectiv de unitatile care participa la executarea vinificarii primare, depozitarii si conditionarii vinurilor, maturarii, imbutelierii si invechirii lor la sticla, indiferent daca aceste operatiuni se fac intr-o singura unitate sau in mai multe unitati.

Unitatile care se ocupa de obtinerea, depozitarea si ingrijirea vinurilor cu denumire de origine vor folosi pentru evidenta registre de crama, in care se deschid partizi pentru fiecare lot de vin, folosindu-se ca stoc initial cantitatea de vin considerata corespunzatoare pentru a obtine dreptul de denumire de origine. In acest registru se inscriu toate tratamentele aplicate vinului respectiv si miscarile acestuia, cu evidentierea soldului cantitativ.
Registrul de crama se intocmeste potrivit modelului din anexa nr. 12.

Unitatile care executa imbutelierea, maturarea vinurilor la sticle, etichetarea si livrarea lor vor detine registre de evidenta a vinurilor imbuteliate, in care vor inscrie livrarile efectuate, pe destinatii, plecand de la cantitatea de vin imbuteliat mentionata in Certificatul de atestare a
dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine. Aceste registre se intocmesc potrivit modelului din anexa nr. 13.

Inspectorii teritoriali ai ONDOV vor verifica prin sondaj modul in care este tinuta evidenta mentionata.

 

Art. 22. - O data cu transferarea strugurilor si, respectiv, a vinurilor in vrac de la un producator la altul prin vanzare-cumparare se transfera si toate drepturile si obligatiile privind producerea vinurilor cu denumire de origine prevazute prin prezentele norme metodologice.

Toate transferurile de struguri si de vin se fac cu anuntarea prealabila a ONDOV, facuta prin declaratii semnate de partile participante la realizarea acestor operatiuni.

 

Declasarea vinurilor

 

Art. 23. - Declasarea unui vin de calitate superioara cu denumire de origine se face la detinator, ori de cate ori se constata ca vinul si-a modificat in sens negativ caracteristicile organoleptice si de compozitie, nemaiindeplinind conditiile stabilite pentru vinul respectiv.

Declasarea se face in urma sesizarii reprezentantilor organelor cu atributii pe linia controlului calitatii produselor, precum si la cererea scrisa a producatorilor sau comerciantilor. Ea se efectueaza in baza verificarilor facute la fata locului si a rezultatelor analizelor (fizico-chimice si organoleptice) obtinute de laboratoarele autorizate.

In cazul in care din verificarile efectuate se constata necesitatea declasarii unui vin, inspectoratul teritorial al ONDOV va stabili categoria de calitate la care urmeaza sa fie reincadrat vinul si va comunica decizia adoptata persoanei fizice sau juridice care detine vinul, in termen de 15 zile de la data prelevarii probelor.

Detinatorul vinului poate face contestatie asupra deciziei luate, in termen de 15 zile, depunand-o la ONDOV pentru reanalizare. Pe baza rezultatelor contraanalizei sau expertizei, ONDOV va adopta hotararea definitiva in decurs de 15 zile.

Producatorul sau comerciantul in cauza va inscrie in evidentele sale decizia definitiva conform careia isi va valorifica vinul.

 

CAPITOLUL D
Norme de etichetare a vinurilor cu denumire de origine

 

Art. 24. - Ambalarea vinurilor cu denumire de origine se face, in mod obligatoriu, in butelii de sticla. Inchiderea acestora se face cu dopuri de pluta, din derivate de pluta, din alte materiale admise in comertul international sau prin inchidere filetata asigurata.
In sistemul de ambalare si etichetare, pentru vinurile cu denumire de origine este obligatorie folosirea etichetei principale, a contraetichetei si a capsulei.

 

Art. 25. - In etichetarea vinurilor cu denumire de origine se folosesc urmatoarele indicatii obligatorii:

a) categoria de calitate a vinului: vin cu denumire de origine controlata - cules la maturitatea deplina (DOC-CMD); cules tarziu (DOC-CT); cules la innobilarea boabelor (DOC-CIB). Denumirea categoriei de calitate se inscrie complet pe eticheta principala, eventual si prescurtat;

b) denumirea de origine;

c) denumirea soiului sau a soiurilor, cu exceptia unor vinuri destinate exportului. In cazul in care vinul provine din mai multe soiuri, acestea vor fi indicate pe eticheta in ordinea descrescatoare a participarii lor in constituirea vinului. In cazul unor sortimente traditionale autorizate, pe eticheta se poate inscrie mentiunea: "Sortiment traditional";

d) tipul vinului dat de continutul sau in zaharuri: sec, demisec, demidulce, dulce;

e) taria alcoolica dobandita minima a tipului de vin, exprimata in procente in volume;

f) volumul nominal al produsului continut de butelie, in mililitri, centilitri, decilitri sau litri;

g) tara de origine pentru vinurile importate sau pentru cele care se exporta;

h) denumirea unitatii care a executat imbutelierea, inscrisa cu caracterele cele mai mici folosite in inscriptionarile de pe eticheta;

i) data ambalarii sau numarul lotului, cu posibilitatea stabilirii datei ambalarii. Data ambalarii se inscrie, prin marcare, pe eticheta principala, pe contraeticheta sau pe capsula.

Art. 26. - In etichetarea vinurilor cu denumire de origine pot fi folosite si urmatoarele indicatii facultative:

a) marca de comert, cu conditia ca ea sa nu creeze confuzii cu denumirea de origine;

b) denumirea exploatarii viticole (domeniului) pentru vinurile provenite in exclusivitate din exploatarea indicata, cu conditia de a nu se folosi denumiri care sa creeze confuzii cu denumirea de origine;

c) anul de recolta, cu conditia ca vinul sa provina in proportie de cel putin 85% din anul indicat;

d) numele persoanei (persoanelor) fizice si denumirea persoanei juridice care au participat la procesul de elaborare a vinului;

e) alte mentiuni care amplifica informatia asupra calitatii vinurilor sau conditiilor speciale de producere si imbuteliere, dupa cum urmeaza:

- "Imbuteliat la producator" ("la origine"), pentru vinurile obtinute din recolta proprie si imbuteliate in unitatea sau in domeniul in care au fost produse;

- "Imbuteliere speciala", pentru vinurile imbuteliate in legatura cu un eveniment deosebit sau intr-un scop special, pentru care se va indica evenimentul sau scopul;

- "Vin de vinoteca", pentru vinurile de calitate deosebita, cu buchet format in sticla, invechite in vinoteca si reprezentand loturi mai restranse, constituite din butelii numerotate la punerea in consum;

- "Vin medaliat", pentru unele vinuri de inalta calitate medaliate in concursuri internationale si nationale de anvergura; in acest caz se vor mentiona medalia primita, concursul la care vinul a participat si anul;

- "Vin din butoaie alese", pentru vinurile de inalta calitate produse in cantitati limitate, sub responsabilitatea deosebita a unui specialist de reputatie care isi inscrie numele pe eticheta;

- "Comoara pivnitei", pentru vinurile obtinute in ani deosebit de favorabili, ajunse la apogeul calitatii lor, sub responsabilitatea unui specialist de reputatie care isi inscrie numele pe eticheta;

- "Rezerva", pentru vinurile de inalta calitate, absolut tipice, pastrate in recipiente cel putin 1 an in cazul vinurilor albe, cel putin 2 ani in cazul celor rosii si invechite in sticla cel putin 2 ani;

- "Vin maturat in baricuri", pentru vinurile pastrate in vase din lemn de stejar cu capacitate intre 200 litri si 350 litri.

Se pot inscrie pe contraeticheta si alte mentiuni care se refera la:

- istoria vinului sau a firmei producatoare;
- conditii naturale ale arealului de producere, tehnici de cultura speciale, de cules si de elaborare a vinurilor;

- recomandari privind consumarea vinului: temperatura, asociere cu mancaruri si altele asemenea;

- unele mentiuni suplimentare privind insusirile senzoriale, date analitice, altele decat taria alcoolica, indicatii complementare asupra provenientei, reprezentari grafice.
Mentiunile din prezenta litera pot fi folosite, la cererea producatorilor, numai in baza aprobarii date de comisiile ONDOV care fac aprecierea vinurilor, consemnata in buletinele de analiza;

f) codul de bare al produsului.

 

Art. 27. - Indicatiile obligatorii se inscriu in acelasi camp vizual, pe eticheta principala, cu exceptia datei ambalarii sau a numarului lotului. Indicatiile facultative se pot inscrie fie pe eticheta principala, fie pe contraeticheta, fluturasi sau buline.

 

Art. 28. - Indicatiile inscrise pe eticheta trebuie sa fie citete si vizibile. Termenii folositi in etichetare trebuie sa fie intelesi de consumatori.

 

Art. 29. - Pentru vinurile imbuteliate destinate exportului etichetele pot cuprinde indicatii facute in limba tarii importatoare, cu exceptia celor referitoare la denumirile de origine. Mentiunile inscrise pe aceste etichete vor respecta prevederile contractelor incheiate si/sau ale legislatiei tarii importatoare.

Pentru vinurile de export se vor folosi ca denumiri de soi cele sub care ele se cultiva in Romania sau sinonime ale acestora indicate in normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 244/2002.

Vinurile exportate vor purta pe etichete mentiunea "Produs in Romania" sau traducerea acesteia in limba tarii importatoare.

 

Art. 30. - Vinurile de import cu denumire de origine vor fi comercializate sub denumirile cu care au fost importate, atestate prin certificate de origine eliberate de autoritatile din tara de provenienta. Cele care se imbuteliaza in tara vor purta pe eticheta mentiunea "Imbuteliat in Romania", indicandu-se si denumirea unitatii care a executat imbutelierea.

 

Art. 31. - Este interzisa inscrierea pe etichete a oricaror indicatii, insemne sau ilustratii susceptibile de a crea confuzii asupra originii sau naturii produsului. Aceasta interdictie vizeaza si invocarea unor denumiri de origine pe care produsele respective nu sunt indreptatite sa le poarte, in exprimari ca cele de: "tip", "gen", "dupa metoda din ......" si altele asemanatoare.

 

CAPITOLUL E

Dispozitii finale

 

Art. 32. - (1) In relatiile ONDOV cu producatorii vitivinicoli se are in vedere faptul ca nici un producator nu poate fi obligat sa produca si sa comercializeze vinuri cu denumire de origine, aceasta activitate tinand de optiunea si de interesele acestuia.

 (2) Producatorii vitivinicoli interesati, care adreseaza in scris solicitari la ONDOV pentru verificarea si atestarea plantatiilor si a produselor obtinute in vederea comercializarii acestora sub o anumita denumire de origine, potrivit normelor tehnice prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, sunt obligati sa respecte in totalitate prevederile acestui ordin.

(3) In vederea asigurarii conditiilor de exercitare a atributiilor de control ale ONDOV, cu sau fara participarea reprezentantilor Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol (ISCTV), producatorii de vinuri cu denumire de origine sunt obligati:

a) sa inregistreze in evidenta contabila obligatiile de plata catre ONDOV, reprezentand taxele datorate pentru eliberarea autorizatiei de producator de vinuri si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine;

b) sa asigure accesul specialistilor ONDOV la toate documentele de evidenta primara si contabila privind inregistrarea si miscarea stocurilor de vinuri cu denumire de origine controlata, precum si in plantatiile de vita de vie si in toate spatiile de producere si depozitare a vinurilor;

c) sa solicite in scris la ONDOV, inainte de producerea fenomenului, aprobarea pentru obtinerea derogarilor prevazute la art. 23 alin. (2) si (3) din Legea nr. 244/2002 si sa faca uz de aceste derogari numai in cazul in care a primit acordul ONDOV.

 

Art. 33. - In cazul in care, pana la infiintarea si functionarea efectiva a ONDOV, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 39/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 din 4 aprilie 2001, unii producatori vitivinicoli au primit, potrivit prevederilor legale, autorizatii de producator de vinuri cu denumire de origine controlata din partea unitatilor de cercetare vitivinicola, pe care le prezinta in original specialistilor ONDOV, si fac dovada achitarii taxelor respective catre aceste unitati de cercetare, respectivii producatori vor fi scutiti de plata altor taxe catre ONDOV pentru suprafetele existente in cultura pana la defrisarea acestora, daca respectivele suprafete indeplinesc prevederile prezentelor norme metodologice.

 

Art. 34. - Plata taxelor pentru eliberarea autorizatiei de producator de vinuri cu denumire de origine controlata pentru alte suprafete de plantatii decat cele prevazute la art. 33 se face ca urmare a cererii producatorului, depusa la ONDOV, dupa verificarea si confirmarea scrisa a acestuia ca sunt indeplinite conditiile din prezentele norme metodologice, in contul ONDOV,
inainte de eliberarea autorizatiei.

Plata taxelor pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlata se face lunar, in baza certificatului de atestare eliberat de ONDOV, pana la data de 10 a lunii urmatoare, pentru cantitatile comercializate in luna precedenta, indiferent de modul de livrare (in vrac sau imbuteliat) si de destinatie (comercializare pe piata interna, externa sau catre un alt producator autorizat, din acelasi areal sau din alt areal).

 

Art. 35. - Sumele incasate de ONDOV drept taxe se utilizeaza partial pentru finantarea activitatii acestuia, potrivit bugetului sau de venituri si cheltuieli aprobat anual.

Excedentul rezultat din aceste incasari se utilizeaza, pe baza unui program aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, pentru actiuni de interes national care vizeaza refacerea si/sau dezvoltarea patrimoniului viticol si a productiei vitivinicole.

Fondurile ramase la sfarsitul anului in contul de disponibilitati al ONDOV se repartizeaza pe aceleasi destinatii in exercitiul financiar urmator.

 

Art. 36. - Lista denumirilor de origine ce pot fi folosite in Romania pentru vinuri se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

 

Art. 37. - Este interzisa folosirea denumirilor de origine pentru vinuri apartinand unor categorii de calitate inferioare. Pentru comercializarea vinurilor de calitate superioara (VS) vor fi folosite indicatiile de provenienta geografica a caror lista este aprobata prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

 

Art. 38. - Anexele nr. 1-13 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

  

 

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

 

<!--[if gte vml 1]> <![endif]-->MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
OFICIUL NATIONAL AL DENUMIRILOR DE ORIGINE
PENTRU VINURI SI ALTE PRODUSE VITIVINICOLE
Nr. ......./ .....................

 

DECIZIE
privind acordarea dreptului de producere a vinurilor
cu denumirea de origine
"......................"

Art. 1. - Denumirea de origine "............................................" se atribuie vinurilor DOC obtinute din struguri produsi in arealul delimitat pentru aceasta denumire, cu conditia respectarii tuturor prevederilor din prezenta decizie.

Conditiile generale de producere si comercializare a vinurilor cu denumire de origine sunt stabilite prin normele metodologice aprobate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor prin Ordinul nr. 52/2003.

Art. 2. - Denumirea de origine "................................" poate fi completata si cu una dintre urmatoarele denumiri de plai viticol: ............................................................................ .

Art. 3. - In functie de soiurile din care provin, de calitatea strugurilor si de insusirile lor organoleptice si de compozitie, vinurile cu denumirea de origine "................................" pot fi incadrate in urmatoarele categorii de calitate: ..................................................

Art. 4. - Arealul delimitat pentru producerea vinurilor cu denumirea de origine "......................................" cuprinde urmatoarele comune si sate:

..................................................

..................................................

Limitele arealului sunt trasate pe harti topografice, scara ......................................................... .

Art. 5. - Vinurile cu denumirea de origine "............................" pot fi produse sub forma tipurilor de vin indicate in anexa nr. 1A, cu conditia realizarii caracteristicilor de compozitie a strugurilor si vinurilor mentionate pentru fiecare tip de vin.

Art. 6. - Pentru producerea vinurilor cu denumirea de origine " .............................................." se stabilesc urmatoarele conditii de cultura a vitei de vie:

- densitatea plantatiei: minimum ....................................... butuci plantati la hectar;

- forma de conducere a butucilor .......................................;

- incarcatura de rod: nr. maxim de ochiuri viabile la butuc ........................................................... 1);

- irigarea ..................................................;

- alte conditii .......................................... .

Art. 7. - Productia de struguri admisa pentru producerea vinurilor cu denumirea de origine "..................................................." se va inscrie in urmatoarele limite maxime:
..................................................................... 2).

Art. 8. - Pentru practicile oenologice folosite in producerea vinurilor cu denumirea de origine ".............................." se stabilesc urmatoarele conditii: ............................................................... 3).

Art. 9. - In cazul in care vinul nu indeplineste in totalitate conditiile de a fi valorificat sub denumirea de origine "..............................." sau daca pierde aceste conditii, el va fi declasat in "Vin de calitate superioara" (VS), cu indicatia de provenienta geografica "...........................", sau in alte categorii inferioare.


                   ONDOV                                                                                                     Director,
                Director general,
                                                                                           ………………..
                ..........................                                                                                         
                     Vizat
Oficiul National al Viei si Vinului

    Presedinte,
         ..................................

____________________

1) Pe soiuri sau grupe de soiuri.

2) Pe soiuri sau grupe de soiuri.

3) Separat pe categorii de vin (albe, rosii).


ANEXA Nr. 1A

la decizie


TIPURILE DE VIN CU DENUMIREA DE ORIGINE

"..................................."

1. Tipul de vin .................................................. 1)

2. Continutul in zahar al strugurilor la cules, g/l, minimum ..............

3. Caracteristici ale vinurilor (la punerea in consum):

3.1. Alcool dobandit, % vol., minimum .....................

3.2. Zaharuri, g/l .....................

3.3. Extract nereducator, g/l, minimum .....................

3.4. Intensitate coloranta (DO 420 + DO 520, cuva 1 mm), minimum .......... (pentru vinuri rosii sau roze)

3.5. Caracteristici organoleptice

___________
1) Se mentioneaza soiul sau sortimentul de soiuri si tipul de vin sub aspectul continutului sau in zahar (sec, demisec, demidulce, dulce), cu gruparea pe categorii de calitate (DOC-CIB; DOC-CT; DOC-CMD).

NOTA:
Anexa se intocmeste sub forma de tabel.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT
de organizare si functionare a Oficiului National al Denumirilor de Origine

pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV)


 

CAPITOLUL I
Organizarea ONDOV

 

Art. 1. - ONDOV se organizeaza si functioneaza in baza prevederilor Legii vieisi vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002 (cap. V, art. 42, 48, 49 si 50) si ale Hotararii Guvernului nr. 1.134/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002 [cap. III, sectiunea a II-a, art. 65 si cap. V, art. 111 lit. f) si g)].

 

Art. 2. - ONDOV, potrivit prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 244/2002, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, sub coordonarea secretarului de stat care conduce activitatea de productie vegetala si industrie alimentara. ONDOV are finantare din bugetul de stat aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si din venituri extrabugetare.

 

Art. 3. - (1) Structura organizatorica a ONDOV este prevazuta in anexa nr. 1 si se constituie dintr-un compartiment central si dintr-un numar de inspectori teritoriali.

(2) Inspectorii teritoriali ai ONDOV functioneaza pe langa directiile generalepentru agricultura si industrie alimentara (DGAIA) judetene, in regiuni viticolestabilite conform legii.

(3) Modul de organizare si functionare a ONDOV, precum si structurile sale organizatorice, centrale si teritoriale, se aproba la inceputul fiecarui exercitiu bugetar, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

 

Art. 4. - (1) Sursele de finantare extrabugetara ale ONDOV se constituie din taxele incasate de la producatorii si comerciantii de produse vitivinicole cu denumire de origine, care solicita, potrivit legii, dreptul de a produce si de a valorifica produsele obtinute prin folosirea unei denumiri de origine, taxe stabilite in anexa nr. 2.

(2) Taxele prevazute in anexa nr. 2 se vor actualiza periodic in functie de rata inflatiei si se vor aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

 

CAPITOLUL II
Atributiile ONDOV

 

Art. 5. - ONDOV are urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza normele tehnice pentru producerea vinurilor, a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlata, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, cu consultarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol (ISCTV), a Oficiului National al Viei si Vinului (ONVV) si a Organizatiei Nationale Interprofesionale Vitivinicole (ONIV);

b) intocmeste, impreuna cu ONVV si ONIV, unele proiecte de ordine ale ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor pentru aprobarea denumirilorde origine controlata la vinuri si alte produse vitivinicole;

c) elibereaza deciziile privind acordarea dreptului de producere a vinurilor si a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlata;

d) elibereaza autorizatiile de producator de vinuri si de alte produse vitivinicole cu denumire de origine controlata, in baza cererilor intocmite de detinatorii plantatiilor viticole indreptatiti sa produca astfel de bauturi sau de producatorii de vinuri care realizeaza vinificarea strugurilor preluati de la cultivatorii de vita de vie care detin astfel de plantatii;

e) elibereaza certificatele de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor si a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlata, in baza verificarilor efectuate in legatura cu respectarea normelor tehnice de realizare a acestor produse, precum si a controlului analitic si organoleptic executat asupra produselor pregatite in vederea comercializarii.
Controlul analitic se face de catre laboratoarele autorizate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, iar controlul organoleptic se face de catre comisii de degustare formate din reprezentanti ai ONDOV, Asociatiei Degustatorilor Autorizati din Romania (ADAR), ONIV si Autoritatea Nationala
pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), numite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

Certificatele de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor si a altorproduse vitivinicole cu denumire de origine controlata se elibereaza pentru fiecare soi;

f) analizeaza si solutioneaza contestatiile depuse in legatura cu deciziile deretragere a certificatelor eliberate; in acest sens vor functiona comisii de apel formate din reprezentanti ai ONDOV, ADAR, ONVV, ONIV si ANPC. Hotararile acestor comisii sunt definitive si irevocabile;

g) controleaza, in colaborare cu ISCTV, modul de respectare si aplicare a prevederilor legale in legatura cu regimul denumirilor de origine controlata pentru produsele mentionate;

h) retrage temporar sau definitiv documentele de atestare si dreptul de comercializare a vinurilor si a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlata, pe baza de proces-verbal incheiat conform legii, in cazul incare se constata nerespectarea de catre producatori a prevederilor deciziilor deproducere a vinurilor si a altor bauturi cu denumire de origine controlata, sesizand in scris ISCTV, in vederea constatarii infractiunilor sau a contraventiilor prevazute de lege; retragerea definitiva se face pentru intreaga recolta din anul respectiv;

i) asigura, prin intermediul inspectorilor teritoriali imputerniciti, numiti prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, semnarea documentelor de atestare a calitatii vinurilor si a celorlalte produse vitivinicole cu denumire de origine controlata si a bauturilor alcoolice
distilate cu indicatie geografica recunoscuta; limitele de competenta pentru inspectorii teritoriali se stabilesc de catre ONDOV;

j) indeplineste alte atributii specifice pentru domeniul de activitate, conform legii.

 

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

 

Art. 6. - Pentru executarea unor lucrari specifice activitatii ONDOV, care nu se pot indeplini prin structura organizatorica aprobata, se pot folosi specialisti din domeniu, membri ai ONVV sau ADAR, recunoscuti pentru profesionalismul si tinuta lor morala. Acestia vor fi retribuiti in baza unor contracte de prestari de servicii, incheiate de ONDOV cu organisme, persoane juridice,
agreate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al ONDOV, aprobat anual de catre minister.

 

Art. 7. - Legitimatiile de control ale ONDOV si stampilele numerotate ale corpului sau de inspectori teritoriali sunt cele prevazute in anexele nr. 3 si 4.

 

Art. 8. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul regulament.


Ordin 732/2005

Modificato Ordin 640/2009


Ordin nr. 732 din 02.08.2005 privind aprobarea Listei DOC pentru vinurile linistite si spumante, a Listei indicatiilor geografice pentru vinurile linistite si vinurile aromatizate si a Listei mentiunilor traditionale ale vinurilor admise pentru utlizare i


ORDIN pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlata (DOC) pentru vinurile linistite, admise pentru utilizare in Romania, a Listei denumirilor de origine controlata pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare in Romania, a Listei indicatiilor geografice pentru vinurile linistite, admise pentru utilizare in Romania, a Listei indicatiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare in Romania, a Listei mentiunilor traditionale ale vinurilor, admise pentru utilizare in Romania, si a Listei denumirilor de origine controlata (DOC) pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare in Romania

Vazand referatul de aprobare al Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si alte Produse Vitivinicole nr. 542 din 4 mai 2005,
In baza prevederilor art. 23 alin. (1) si ale art. 49 lit. b) si c) din Legea viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002 si ale Normelor Metodologice de aplicare a Legii vii si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1134/2002,
In temeiul Hotararii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin :


Art. 1. – Se aproba Lista denumirilor de origine controlata (DOC) pentru vinurile linistite, admise pentru utilizare in Romania, prevazuta in anexa nr. 1.


Art. 2. – Se aproba Lista denumirilor de origine controlata (DOC) pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare in Romania, prevazuta in anexa nr. 2.


Art. .3. – Se aproba Lista indicatiilor geografice pentru vinurile linistite, admise pentru utilizare in Romania, prevazuta in anexa nr. 3.


Art. 4. – Se aproba Lista indicatiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare in Romania, prevazuta in anexa nr. 4.


Art. 5. – Se aproba Lista mentiunilor traditionale ale vinurilor, admise pentru utilizare in Romania, prevazuta in anexa nr. 5.

 

Art. 5.1 - Se aproba Lista denumirilor de origine controlata (DOC) pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare in Romania, prevazuta in anexa nr. 6."

Art. 6. - Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si alte Produse Vitivinicole impreuna cu Oficiul National al Viei si Vinului, in conformitate cu prevederile prezentului ordin, vor emite decizii pentru noile denumiri de origine controlata si vor completa deciziile existente cu soiurile de vita-de-vie introduse in unele podgorii si centre viticole, in baza Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale r. 594/2004 privind aprobarea Zonarii aoiurilor de vita-de-vie roditoare recomandate si autorizate pentru cultura in arealele viticole din Romania.


Art. 7. - Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si alte Produse Vitivinicole impreuna cu Oficiul National al Viei si Vinului vor elabora si vor propune Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale promovarea unor proiecte de acte normative privind aprobarea normelor tehnice de producere si comercializare pentru vinurile linistite cu ndicatie georgrafica si pentru vinurile aromatizate cu indicatie georgrafica, urmand ca activitatea de implementare si control sa fie exercitata in exclusivitate de catre Inspectia de Stat pentru Cpntrolul Tenhic Vitivinicol.


Art. 8. - Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si alte Produse Vitivinicole impreuna cu Oficiul National al Viei si Vinului si in colaborare cu Organizatia Nationala Interprofesionala Vitivinicola vor elabora si vor propune Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale promovarea unor proiecte de acte normative privind protectia denumirilor de origine controlata si a indicatiilor geografice pentru rodusele vitivinicole.


Art. 9. – Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, alimentatiei si mediului nr. 458/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 560 din 5 august 2003, si Ordinului ministrului agriculturii, padurilor , alimentatiei si mediului nr. 1.011/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 12 decembrie 2003, se abroga.


Art. 10. –
Anexele nr. 1—6 fac parte integranta din prezentul ordin.


Art. 11. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucuresti, 2 august 2005
Nr. 732

ANEXA Nr. 1
LISTA denumirilor de origine controlata (DOC) pentru vinurile linistite, admise pentru utilizare in Romania


I. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticola a Podisului Transilvaniei:


1. Târnave, insotita sau neinsotita de una dintre urmatoarele subdenumiri :
- Blaj
- Jidvei
- Medias

-       Târnaveni

-       Zăgar

-       Valea Nirajului
2. Alba Iulia
3. Sebes-apold
4. Aiud
5. Lechinta

-      
II. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticola a Dealurilor Moldovei:
6. Cotnari
7. Iasi, insotita sau neinsotita de una dintre urmatoarele subdenumiri:
- Copou
- Bucium
- Uricani
8. Bohotin
9. Husi, insotita sau neinsotita de subdenumirea :
- Vutcani
10. Iana
11. Dealu Bujorului
12. Nicoresti
13. Panciu
14. Odobesti
15. Cotesti

-      
III. Pentru vinurile orginare din Regiunea Viticola a Dealurilor Munteniei si Olteniei :
16. Cernatesti – Podgoria
17. Dealu Mare, insotita sau neinsotita de uan dintre urnatoarele subdenumiri :
- Boldesti
- Valea Calugareasca
- Urlati
- Ceptura
- Tohani
- Breaza
- Merei
- Zoresti
18. Pietroasa
19. Stefanesti, insotita sau neinsotita de subdenumirea :
- Costesti
20. Samburesti
21. Dragasani
22. Banu Maracine
23. Segarcea
24. Meedinti, insotita sau neinsotita de una dintre urmatoarele subdenumiri :
- Severin
- Corcova
- Golul Drancei
- Vanju Mare
- Orevita

-      
IV. Pentru vinurile orginare din Regiunea Viticola a Banatului:
25. Recas
26. Banat, insotita sau neinsotita de una dintre urmatoarele subdenumiri :
- Moldova Noua
- Dealurile Tirolului
- Silagiu

-      
V. Pentru vinruile originare din Regiunea Viticola a Crisanei si Maramuresului :
27. Minis
28. Crisana, insotita sau neinsotita de una dintre urmatoarele subdenumiri :
- Diosig
- Biharia
- Simleu Silvaniei

 

VI. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticola a Colinelor Dobrogei :
29. Murfatlar, insotita sau neinsotita de una dintre urmatoarele subdenumiri :
- Medgidia
- Cernavoda
30. Babadag
31. Sarica Niculitel, insotita sau neinsotita de subdenumirea :
- Tulcea


VII. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticola a Teraselor Dunarii :
32. Oltina

ANEXA Nr. 2

LISTA denumirilor de origine controlata (DOC) pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare in Romania

I. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticola a Podisului Transilvaniei :
1. Tranave
2. Alba Iulia
3. Sebes-apold

-      
II. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticola a Dealurilor Moldovei:
4. Iasi
5. Bucium
6. Husi
7. Panciu

III. Pentru vinurile orginare din Regiunea Viticola a Dealurilor Munteniei si Olteniei :
8. Dealu Mare


IV. Pentru vinruile originare din Regiunea Viticola a Crisanei si Maramuresului :
9. Simleu Silvaniei


V. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticola a Colinelor Dobrogei :
10 . Murfatlar

ANEXA Nr. 3

LISTA indicatiilor geografice pentru vinurile linistite, admise pentru utilizare in Romania


I. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticola a Podisului Transilvaniei :
1. Dealurile Transilvaniei

 
II. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticola a Dealurilor Moldovei:
2. Dealurile Moldovei sau, dupa caz :
- Dealurile Harlaului
- Dealurile Iasilor
- Dealurile Husilor
- Dealurile Tutovei
- Dealurile Covurluiului
- Terasele Siretului
3. Dealurile Vrancei


III. Pentru vinurile orginare din Regiunea Viticola a Dealurilor Munteniei si Olteniei :
4. Dealurile Munteniei
5. Dealurile Olteniei


IV. Pentru vinurile orginare din Regiunea Viticola a Banatului:
6. Viile Carasului
7. Viile Tmisului


V. Pentru vinruile originare din Regiunea Viticola a Crisanei si Maramuresului :
8. Dealurile Zarandului
9. Dealurile Crisanei

10 Dealurile Satmarului


VI. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticola a Colinelor Dobrogei :
11. Colinele Dobrogei


VII. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticola a Teraselor Dunarii :
12. Terasele Dunarii

ANEXA Nr. 4

LISTA indicatiilor georgrafice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare in Romania
1. Bitter Murfatlar
2. Vermut Murfatlar

ANEXA Nr. 5

LISTA mentiunilor traditionale ale vinurilor, admise pentru utlizare in Romania

1. Vin de regiune*)
2. Vin de calitate cu denumire de origine controlata (DOC), cu urmatoarele categorii de calitate :
- Cules la maturitate deplina (DOC – CMD)
- Cules tarziu (DOC – CT)
- Cules la innobilarea boabelor (DOC – CIB)
3. Rezerva**)
4. Vin de vinoteca***)

*) Vinul de regiune este un vin de masa cu indicatie georgrafica, livrat la export
**) Rezerva este un vin DOC maturat in baricuri minimum 6 luni si invechit in sticla minimum 6 luni
***) Vinul de vinoteca este un vin DOC invechit in sticla minimum 4 ani, cu buchet format in sticla in timpul invechrii, si care se comercializeaza atat timp cat isi pastreaza calitatile conferite de aceasta mentiune.

 

Anexa Nr. 6 

 

Lista denumirilor de origine controlata (DOC) pentru vinurile petiante admise pentru utilizare in Romania


Dealu Mare

 

VISIT THE SITES BELOW

OR

CLICK HERE

senigallia